วัด

ติดตั้งอปกรณ์ป้องกันนก ไล่นก ให้กับวัดหลวงและวัดราชทั่วประเทศ