นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก ไล่นกให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ